Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Liên kết Web
Chi tiết tin
Tin tức của huyện
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng .Ngày đăng: 29/05/2017 .Lượt xem: 566 lượt.
      Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh.
 
     Vì vậy, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (Khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Chỉ thị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 18-10-2017 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo đúng mục tiêu, yêu cầu, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
      Đến nay, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các Tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.
      Các Tổ chức cơ sở Đảng đã chú trọng việc triển khai để cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm; quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong thực hiện việc làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
     Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn có những hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng; việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuy kịp thời, đầy đủ nhưng không ít nơi còn sao chép, thiếu sáng tạo, chưa phù hợp với tình hình địa phương; việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân ở một số địa phương, đơn vị còn lúng túng; nội dung còn chung chung, chưa cụ thể; công tác tuyên truyền giáo dục chưa thật sự lan tỏa sâu rộng; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chính quyền, đoàn thể, đoàn viên, hội viên, các trường học chưa được sâu sát, thường xuyên...
     Để đẩy mạnh triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với những nội dung, giải pháp cụ thể, sát thực, nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong năm 2017, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
    Thứ nhất, tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng nội dung, tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân phù hợp theo từng đối tượng về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; gắn nội dung học tập chuyên đề năm 2017 với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
      Thứ hai, các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, từng cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị với những nội dung và hình thức phù hợp, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/HU, ngày 01-3-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Nội dung và hình thức sinh hoạt phải sát hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị.
      Thứ ba, thực hiện nội dung đột phá; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 18-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung đột phá: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, quan liêu, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội; trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính là nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
      Căn cứ nội dung trên, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị có giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị… tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Việc xác định nội dung công việc để thực hiện phải cụ thể, rõ ràng, phân công nhiệm vụ và đề ra thời gian hoàn thành.
      Thứ tư, xây dựng chuẩn mực đạo đức, kế hoạch cá nhân. Cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm: sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện. Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ cụ thể của mỗi người, xác định nội dung làm theo phù hợp. Chú trọng việc rèn luyện, nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công việc; việc thực hiện các qui định, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước…; những mặt còn hạn chế; liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", " tự chuyển hóa" được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đề ra các biện pháp thực hiện cũng như những giải pháp khắc phục những hạn chế.
      Thứ năm, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Trong tổ chức thực hiện, cũng như kiểm tra, giám sát, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sự lan tỏa trong toàn cơ quan, đơn vị, địa phương và trong xã hội. Xem đây là một giải pháp cơ bản trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Các tổ chức đảng từ chi bộ trở lên cần xây dựng quy chế hoặc có những quy định cụ thể về thực hiện nêu gương của cấp ủy, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu một cách cụ thể, sát thực, công khai nội dung đó trước chi bộ, cơ quan, đơn vị để mọi người biết, tổ chức thực hiện và giám sát.
      Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện theo Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 9/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 11-HD/TGHU, ngày 28/11/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, thực hiện và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương; tình hình kết quả thực hiện, những chuyển biến về học tập và làm theo của các địa phương, cơ quan, đơn vị…
    Thứ bảy, kiểm tra, giám sát; sơ kết; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Cùng với việc, thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức các Đoàn giám sát tại một số chi, đảng bộ trực thuộc, đồng thời giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, kết hợp biểu dương những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những hình thức phù hợp, thiết thực.
      Hy vọng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân; bằng những giải pháp đồng bộ, cả trước mắt và lâu dài, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ sớm đi vào đời sống, trở thành hiện thực sinh động trên mọi lĩnh vực, thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong địa bàn toàn huyện, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2017 và những năm tiếp theo./.
[Trở về]

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TRUNG

Trụ sở: Thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (02353).873.473

Email: binhtrung.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam QTI)

Tổng số lượt truy cập